صفحه اصلی > معاونت ها جدید > معاون پژوهشی جدید > وظایف معاون پژوهشی 

شرح وظایف معاون پژوهشی  

     1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، ارتباط با صنعت و جامعه، کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی دانشکده مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه

2- تهیه برنامه  پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی برای طرح در شورای پژوهشی دانشکده

3- بررسی ، ارزیابی و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده در چارچوب برنامه های استراتژیک دانشگاه و دانشکده

4- نیاز سنجی در حوزه های مختلف پژوهشی مرتبط و پیگیری اجرای آن ها

5- توسعه ، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر برنامه های استراتژیک دانشگاه و دانشکده

6- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج از کشوربرابر ضوابط مصوب

7- برنامه ریزی به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی بین دانشگاهی و بین المللی

  8- برنامه ریزی و اجرای برنامه های ترویجی و آ»وزشی، نشست های تخصصی پژوهشی و همایش های علمی در راستای نیازهای محققین

  9- توجه و پیگیری اجرایی طرح های نوآورانه در حوزه علوم بهداشتی

 10- تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشکده و نظارت و پیگیری مصوبات شورا

11- نظارت بر اجرای کلیه پایان نامه های دانشجویی تحصیلات تکمیلی در دانشکده

12- همکاری با مؤسسات علمی معتبر در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی