اساتید هیئت علمی پرستاری

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

هادی یوسفی

استادیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

hadiyousefi@hums.ac.ir

 

عارف فقیه

 

استادیار

دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

aref_faghih@yahoo.com

زهرا خادمی

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

 

سیمین سوداگر

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

ssoudagar@hums.ac.ir

 

الهام ایمانی

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری

 

معصومه مهدوی فر

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

masoomehmahdavifar@yahoo.com

 

ندا امیر خسروی

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

 

فوزیه مختاری

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

f.mokhtari1391@yahoo.com

 

پگاه پیران

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

pegahpiran@yahoo.com

 

نرگس طیاری

 

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری

n.tayari@hums.ac.ir

 

فاطمه عشقی

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

eshghifateme@yahoo.com

 

ساناز بستانی

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

Sanaz.bostani@gmail.com

 

 

علی شیخی

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

Ali.sheikhi@huma.ac.ir

 

پریچهر صباغ زاده

 

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

parichehr_s_irani@yahoo.com

 

بلقیس شیبانی

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری

farideh.sheibany@gmail.com

 

حسن خشنو

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

h_khoshnou@hums.ac.ir

 

رضا جمهیری

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد روان پرستاری

 

سمیه کمالپور

مربی هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

skamalpoor7@gmail.com

 

صفا صدقیانی

مربی هیئت علمی

کاندید دکتری پرستاری

safasadaghiani@yahoo.com

 

فریبا اسدی

مربی هیئت علمی

کاندید دکتری پرستاری

Fariba.asadi@hums.ac.ir