آدرس دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی هرمزگان:

بندرعباس، رسالت جنوبی، جنب انبار مخابرات، دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی

 

مرکز تلفن: 33666367-076

دفتر آموزش پرستاری: 33667904-076

دفتر آموزش پیراپزشکی: 33685230-076

دفتر ریاست: 33666365-076   و 33670723-076

فکس: 33670724-076