• پیام تسلیت دانشکده پرستاری و مامایی به دنبال درگذشت آقای علیرضا زعیمی دانشجوی دانشکده

  • نمایی از مسجد دانشکده
    نمایی از مسجد دانشکده

  • نمایی از سالن ورزشی دانشکده
    نمایی از سالن ورزشی دانشکده

سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved