Fmenu Not Found
صفحه اصلی > ریاست دانشکده > شرح وظایف 

  - شرح وظایف رئیس دانشکده :


              -  نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رياست دانشگاه ابلاغ مي شود.

              -  اهتمام به ايجاد زمينه هاي مناسب براي پيشرفت تحصيلي و رشد استعدادهاي دانشجويان از  طريق مديريت و سازمان

        دهي مؤثر منابع انساني و مادي دانشکده

             -   ايجاد هماهنگي در امور آموزشي ، پژوهشي ، اداري مالي ، فرهنگي دانشكده

             -   نظارت بر حسن اجراي وظائف آموزشي ، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيئت علمي

             -   ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي واحدها و بخش هاي تابع دانشكده

             -   ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي واحدها و بخش هاي تابع دانشكده

             -    برآورد و پيشنهاد بودجه سالانه

             -    نظارت بر كار شوراها يا كميته هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و ...... دانشكده

             -    ارزيابي عملكرد سالانه واحدهاي مختلف و مجموعه ي دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه

             -    بررسي صلاحيت و ارزيابي عملكرد معاونان و مديران تحت امر در دانشكده و اظهار نظر در باره آنان